BelTrend Kft. - A környezetbarát housekeeping termékek szakértője

Kérdése van? Hívjon minket! +36-70/452-0356

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) BelTrend Kft. (Cg. 01-09-970469, székhely: 1212 Budapest, Erdélyi u. 25., a továbbiakban: Társaság) érvényesek valamennyi, a https://webshop.beltrend.hu honlapon elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek abban az esetben is, ha a Vevő nem a https://webshop.beltrend.hu honlapon keresztül, hanem az 5. pontban meghatározottak szerint vásárolja meg a weboldalon szereplő árucikkeket.

A Társaság csak az Európai Unió területére szállít.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruház használatával/a regisztrációval, illetve az ajánlat elfogadásával Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vevő vagy Felhasználó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

A Társaság a tevékenységéből adódóan elsősorban vállalkozásnak (Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy) minősülő vevők részére értékesíti termékeit akkor is, ha a megrendelésre természetes személy részéről kerül sor.

Arra az esetre, amennyiben a vevő a vonatkozó jogszabályok alapján fogyasztónak (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minősülne, a Társaság a jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a fogyasztónak minősülő vevőt a jogszabályok szerinti jogairól.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://webshop.beltrend.hu és letölthető az alábbi linkről: https://webshop.beltrend.hu/aszf 

 

1. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Weboldal/webshop: https://webshop.beltrend.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével, valamint ajánlattétel útján létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a webshop kínálatában szereplő, a webshopban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a weboldalon, emailen, egyéb úton vételi ajánlatot tevő szerződést kötő természetes vagy jogi személy

 

2. Vonatkozó jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk);
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi CLXIV. tv. a kereskedelemről;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 

3. A Társaság adatai, elérhetősége

A https://webshop.beltrend.hu webáruházat a BelTrend Kft. (a továbbiakban: Társaság) üzemelteti.

 

A Társaság neve:                                      BelTrend Kft.

A Társaság székhelye:                               1212 Budapest, Erdélyi u. 25.

A Társaság levelezési címe:                        2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.

A panaszügyintézés helye:                         2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.

Ügyfélfogadás:                                         Hétfő – Péntek; 08:30 – 16:30

A Társaság elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:                                                                            info@beltrend.hu

Nyilvántartási száma:                                Cg. 01-09-970469

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:                                               23542080-2-43

Telefonszáma:                                          +36-70-452-0356

A szerződés nyelve:                                  magyar

 

Csomagküldő cég neve:                            Fürgefutár.hu Szolgáltató Kft.

csomagküldő telephelye:                          1122 Budapest, Városmajor u. 35. 2. em.

telefonszáma:                                         +36 1 900 9669

elektronikus levelezési címe:                     ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

weboldala:                                              https://furgefutar.hu/

adatkezelési tájékoztatója:                        https://furgefutar.hu/aszf/

 

A tárhely-szolgáltató neve:                        áCom Kft.

A tárhely-szolgáltató címe:                        2440 Százhalombatta, Kodály u. 16.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe:              info@acom.hu

 

4. Alapvető rendelkezések

4.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2. pont szerinti jogszabályokra. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.2 A szerződéskötés nyelve a magyar, magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Társaság felelősséget nem vállal.

4.3 A webshop használatára, a Társaság és a Vevő jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.

4.4 A jelen ÁSZF 2020.06.05. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Társaság jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosításokat a Társaság azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi.

4.5 A webshopban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Társaság nem iktatja.

A Társaság rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Vevők számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://webshop.beltrend.hu/aszf_archivum

4.6 A Társaság magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

4.7 A webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vevő és a Társaság közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról: https://webshop.beltrend.hu/adatkezelesi_tajekoztato

4.8 A Társaság fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.

4.9 Tulajdonjog fenntartása

A termék a Társaság tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

5. Ajánlattétel útján létrejött szerződés

5. Ajánlattétel útján létrejött szerződés

Amennyiben a Vevő nem a https://webshop.beltrend.hu oldalon keresztül vásárolja meg a weboldalon szereplő árucikkeket, a jelen ÁSZF rendelkezései abban az esetben is érvényesek, különös tekintettel a jelen pontban foglaltakra és az alábbi pontokra:

7., 8., 9, 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.

5.1 Ajánlattétel

A Társaság a hozzá e-mailen vagy egyéb (posta, telefon) úton érkezett ajánlatkérésre a megérkezést követően legkésőbb 10 munkanapon belül válaszol, ajánlatot küld.

Amennyiben az ajánlat 10 munkanapon belül történő megtétele akadályba ütközik, úgy erről az ajánlatkérőt tájékoztatja.

5.2 Ajánlat elfogadása

A Társaság az ajánlatát annak megküldését követően – eltérő megegyezés hiányában - 10 munkanapig tartja fenn.

A Társaság ajánlatát a Vevő elfogadó jognyilatkozatának elküldését megelőzően a Vevőhöz intézett jognyilatkozatával visszavonhatja.

Amennyiben a Vevő a Társaság ajánlatát elfogadja, úgy az elfogadó nyilatkozatát 10 munkanapon belül köteles megküldeni a Társaságnak.

5.3 Szerződés létrejötte

Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az elfogadó nyilatkozat a Társasághoz megérkezik, és azt a Társaság visszaigazolja a Vevő részére.

5.4 Új ajánlat, módosított elfogadás

Az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.

A Társaság az elfogadás lehetőségét kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozza.

5.5 ÁSZF elfogadása

A Vevő az ajánlat elfogadásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://webshop.beltrend.hu és letölthető az alábbi linkről: https://webshop.beltrend.hu/aszf  , melyről a Társaság az ajánlatkérőt az ajánlat megküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaság a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

6. Regisztráció/vásárlás

6.1 A weboldalon történő vásárlásra kizárólag regisztrációt követően van lehetőség.

6.2 A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával és vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

6.3 Felhasználó a regisztráció / vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A Társaság kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

6.4 A Társaságot a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Társaságot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Társaságnak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Társaságot.

6.5 A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnaka 3. pont szerinti e-mail címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Társaság köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

6.6 A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

7. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, a termék lényeges tulajdonságai, a termék ára

7.1A https://webshop.beltrend.hu oldalon a termékekre vonatkozóan megjelenített árak nettó árak, az áraknál feltüntetésre kerül, hogy az árhoz az ÁFA összege hozzászámítandó.

A megrendelés véglegesítésénél a bruttó összeg kerül feltüntetésre, mely tartalmazza az ÁFA összegét is.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 

7.2 A weboldalon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A webáruházban a Társaság részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Társaság nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézetének esetleges eltérése miatt.

7.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Társaság teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

8. Eljárás hibás ár esetén

Amennyiben a Társaság minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Társaság nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

 

9. Rendelés menete

9.1 Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, úgy a „fizetés”-re történő kattintás után ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A törlés ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosításakor automatikusan frissül a kosár tartalma.

9.2 Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok: 

Fizetés utánvétellel:

Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Utánvéttel történő fizetésre kizárólag a 100.000 Ft-ot meg nem haladó rendelések esetén van lehetőség.

Fizetés banki előre utalással:

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a Vevőnek küldött számlán szereplő számlaszámra szükséges a Vevőnek átutalnia.

A Felhasználónak banki előre utalással történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát és a számla sorszámát a közlemény rovatban.

9.3 Szállítási költség:

A belföldi szállítási díj csomagonként:

3 kg-ig:            1990 Ft + áfa,

3,1 - 10 kg-ig:   2590 Ft + áfa,

10,1 - 20 kg:     2990 Ft + áfa,

20,1 - 25 kg:     4590 Ft + áfa,

25,1 – 31,5 kg: 5790 Ft + áfa,

31,5 kg felett egyedi ajánlat alapján

Utánvét díja:

10.000 Ft-ig:             499 Ft + áfa,

10.001 - 50.000 Ft:    699 Ft + áfa,

50.001 – 100.000 Ft:  899 Ft + áfa

A csomagok szállítását Magyarország területén a Fürgefutár.hu futárszolgálat végzi.

Külföldi szállítási díjak és szolgáltatók országonként, illetve szállítási zónánként eltérőek lehetnek, ez egyedi ajánlat alapján történik.

9.4 Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Társaság fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után a Társaság azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

9.5 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót a rendelésigazolás tartalmazza e-mailben. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Társaság nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

9.6 Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

9.7 Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

9.8 Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Társasághoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Társaság kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, továbbá ha tűzfal, víruskereső vagy spam szűrő alkalmazás blokkolja az üzenetet.

9.9 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Társaság az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

10. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

10.1 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben, hétköznaponként 9-16:30 óra történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A Társaság ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

10.2 Általános teljesítési határidő

 • Raktáron lévő termékek: 2-5 munkanap
 • Raktáron nem lévő termékek esetén 2-6 hét, de mindig a gyári visszaigazolás alapján a pillanatnyi gyártói raktár és alapanyagkészlet valamint gyártási kapacitás alapján.

10.3 Az adásvételi szerződés alapján a Társaság dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

10.4 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

10.5 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

A jelen pontra is irányadóak a 10.2. pontban foglaltak, mely szerint raktáron nem lévő termékek esetében a szállítási idő 2-6 hét, mely minden esetben a gyártói visszaigazolástól függ.

10.6 A Társaság késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

10.7 A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a Társaság a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

10.8 Ha a Társaság a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

10.9 A Társaság nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Társaság fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

10.10 Jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaság a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

11. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

12. ELÁLLÁS JOGA (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓK ESETÉN!)

12.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

12.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

12.3 Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.4 Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Társaság azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

12.5 Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott esetekben, így különösen az alábbi esetekben:

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

12.6 A Társaság a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

12.7 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

12.8 Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Társaságnak a 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26. sz. alatti címen leadni.

12.9 Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

12.10 Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

12.11 A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

12.12A Társaság nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

12.13 Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

12.14 A visszatérítést a Társaság mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.15 Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Társaság elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár az elállási nyilatkozatminta kitöltésével, mely letölthető innen: https://beltrend.hu/elallasi_tajekoztato_es_nyilatkozat, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Társaság. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével, vagy személyesen juttathatja vissza Fogyasztó a Társaság részére. Portósan feladott csomagot nem vesz át a Társaság.

12.16 Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül visszatéríti a Társaság a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

A visszaszállítás költsége azonban a Fogyasztót terheli.

12.17 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

12.18 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

12.19 Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

12.20 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

12.21 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

12.22 Elállási jog gyakorlásának a menete

12.22.1 Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Társaság elérhetőségein jelezni.

12.22.2 Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

12.22.3 A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Társaság címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

12.22.4 A Társaság azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Társaság által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.22.5 Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

12.22.6 Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta az alábbi linken elérhető, onnan letölthető:

https://webshop.beltrend.hu/elallasi_tajekoztato_es_nyilatkozat

 

13. Szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a Ptk-nak a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

13.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

13.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a d) pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 4. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

13.3 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

13.4 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

14. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

15. Termékszavatosság - (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

15.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

15.2 Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

15.3 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

15.4 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

15.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

15.6 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Felhasználó.

 

16. Jótállás - (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

16.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Társaság a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott a rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles.

16.2 Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama a jogszabály szerint egy év, de a gyártó bizonyos esetekben ennél hosszabb időtartamú jótállási időt vállalhat önként. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

16.3 Mikor mentesül a Partner/Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Társaság jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

16.4 A Társaság nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

17. A szavatossági igény esetén történő eljárás - (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

17.1 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

17.2 A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

17.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Társaságot terhelik (Ptk. 6:166. §).

17.4 A Társaság a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

17.5 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

17.6 Ha a Társaság a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

17.7 A Társaság a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

17.8 A Társaságnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

18. Panaszkezelés rendje (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

18.1 Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 3. pont szerinti telefonszámon, e-mail címen, levél útján vagy személyesen is közölheti.

18.2 A Társaság a szóbeli / telefonon keresztül érkezett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja/megküldi a vásárlónak.

18.3 Az írásbeli panaszt a Társaság 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Társaság, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

18.4 Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

19. Fogyasztóvédelmi hatóság (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

19.1 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

19.2 A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásával kapcsolatos részletszabályokat a fogyasztóvédelemről szóló a 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

20. Békéltető testület (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

20.1 A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az alábbi linken találja:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

20.2 A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

20.3 A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

20.4 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Társaság kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

20.5 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

20.6 Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

20.7 A Társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a békéltető testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

20.8 A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Társaság székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Társaság együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

20.9 A békéltető testület előtti eljárás további részletszabályait a fogyasztóvédelemről szóló a 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

 

21. Online vitarendezési platform (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

21.1 A leírtakon felül a Társaság tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

21.2 Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

21.3 Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

 

22. Bírósági eljárás kezdeményezése (KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓK ESETÉN!)

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

23. Szerzői jogok

23.1Miután a https://webshop.beltrend.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a  https://webshop.beltrend.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.

23.2 A https://webshop.beltrend.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

23.3 A Társaság fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

23.4 Tilos a https://webshop.beltrend.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a  https://webshop.beltrend.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

23.5 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Társaságot kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Társaság közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

24. Vegyes Rendelkezések

24.1 A Társaság jogosult kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

24.2 Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

24.3 Amennyiben a Társaság az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Társaság egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

24.4 A Társaság és a Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

25. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
https://webshop.beltrend.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BelTrend Kft. (Cg. 01-09-970469, székhely: 1212 Budapest, Erdélyi u. 25., a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit. 

A Társaság fontosnak tartja ügyfelei (Ügyfél) és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban az Ügyfél és az egyéb érintett személy együtt: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A Társaság az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a Társaság által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Jelen adatkezelési tájékoztató szabályozza a https://webshop.beltrend.hu, https://beltrend.hu/ https://www.vrdesigner.eu/ oldal, valamint a Társaság egyéb, a tevékenysége során felmerülő adatkezelését.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról:

https://webshop.beltrend.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

2. Az adatkezelő személye / elérhetőségei / adatai

név:                    BelTrend Kft.

székhely:            1212 Budapest, Erdélyi u. 25.

telephely(ügyintézés helye):       2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.

adószám:            23542080-2-43

statisztikai számjel:  23542080-4644-113-01

telefon:             06 70 452 0356

e-mail:                info@beltrend.hu

 

3. Vonatkozó jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 

4. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

4.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

4.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4.3 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.4 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

4.5 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

4.6 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4.7 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4.8 „Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek az adatait az Adatkezelő kezeli;

4.9 „Külső szolgáltató”: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából. 

4.10 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

5.1 kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

5.2 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

5.3 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

5.4 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5.5 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

5.6 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

5.7 Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

5.8 Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos, a 3. pontban feltüntetett jogszabályokkal:

5.9 Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy az Érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

5.10 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

5.11 16. életévét be nem töltött személy adatainak kezelését az Adatkezelő nem kezeli.

5.12 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.13 Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. 

5.14 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha lehetetlennek bizonyul, illetve aránytalanul nagy erőfeszítést igényel

5.15 Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

6. Az adatkezelés jogalapja

6.1 Az egyes adatkezelések jogalapját a jelen tájékoztató 8. pontjának alpontjai tartalmazzák.

6.2 Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

6.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

6.4 Bármely Érintett a megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

6.5 Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az Érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. (GDPR 13. cikk (1) bek. d) pont)

 

7. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az egyes adatkezelésekre vonatkozó külön rendelkezéseket a jelen Tájékoztató 8. pontja tartalmazza.

 

8. ADATKEZELÉSEK

8.1 A webáruház működtetéséhez, valamint a rendelések leadásához kapcsolódó adatkezelések:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Jelszó

A felhasználó fiókba történő biztonságos belépését szolgálja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bek.

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja és a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek.

Vezetéknév és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges

E-mail cím

Kapcsolattartás. Azonosítás, regisztrációhoz szükséges.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja és a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek

 

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bek.

A vásárlás/regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre:

A webshop / weboldalon regisztrált/vásárló, továbbá a Társaság részére rendelést leadó valamennyi érintett. A webshopra csak 16. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. Rendelést szintén csak 16. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A regisztráció törlésével azonnal.

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. 

Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését (ide értve a teljes regisztráció törlését is), módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni

 • postai úton a 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26. címen,
 • e-mail útján a info@beltrend.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 452 0356 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
 • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlá kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
 • A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

 • (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
 • (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
 • (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
 • (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, árajánlat és válasz adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

8.2 Szerződő partnerek által közölt személyes adatok

Az adatkezelés célja:

az üzleti partnerrel fennálló szerződéses kötelezettség teljesítésének elősegítése. A Rendelet hatálya ugyan a nem természetes személyek adataira nem terjed ki, azonban a jogi személyek esetében szükség van egy olyan természetes személyre, akivel személyesen kapcsolatba lehet lépni. Az ilyen – kapcsolattartóként megjelölt – személyek általában valamilyen jogviszonyban (munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) vannak a jogi személlyel (és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel), ennek keretében látják el feladatukat. 

A kezelt személyes adatok köre:

Kapcsolattartói adatok, mint név, email cím, telefonszám, beosztás, a kapcsolattartó munkáltatójának megnevezése, címe, elérhetőségi adatai.

Az adatok forrása:

a szerződő partner képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a szerződő partner közli.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének értelmében: 

 • Ha a szerződéses partner természetes személy vagy egyéni vállalkozó, aki egyben kapcsolattartó is és személyes adatainak kezelése kizárólag a létrejött megbízási szerződés teljesítése, és ezen adatokat kizárólag ezzel kapcsolatban használja fel, úgy az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) (b) pontja szerinti szerződés teljesítése.
 • Ha a szerződéses partner nem természetes személy és szerződés megkötése, teljesítése, módosítása, megszüntetése miatt szükséges, úgy ezen tevékenység kapcsolattartóin keresztül történik. Adatkezelő az adott személy kapcsolattartói adatait amiatt kezeli, mert Adatkezelő és szerződött partnere, aki a kapcsolattartó munkáltatója szerződéses viszonyban állnak. Mivel a kapcsolattartó az Adatkezelővel szerződött partner munkavállalója, ezért a kapcsolattartó személyes adatait a szerződéses partner továbbítja Adatkezelő felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a partner, mint munkáltató a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a saját munkavállalójának személyes adatait, azonban ahhoz, hogy a partner és Adatkezelő között fennálló szerződésmegkötése, teljesítse, módosítása, megszüntetése megvalósulhasson, Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint a partner jogos érdekében veszi át a szerződéses partnertől a kapcsolattartó adatait és kezeli ezen személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

A kapcsolattartóként megjelölt személy Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján tiltakozhat az adatkezelés ellen, illetve kérheti az adatai törlését. 

Az adatkezelés időtartama:

amennyiben az érintett kapcsolattartó adatainak jogszerűségét illetően kétség merül fel és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kéri adatainak a törlését, úgy ezen nyilatkozat beérkezéséig, enélkül a partnerrel fennálló szerződés megszűnését követően, az irányadó jogszabályok szerinti elévülési idő lejártáig kezeli Adatkezelő a kapcsolattartó adatait. 

Adatkezelő elvárja üzleti partnereitől, hogy saját kapcsolattartói személyes adatainak átadását megelőzően az adatvédelmi követelményeket teljesítsék, továbbá kijelenti, hogy az üzleti partnertől kapott kapcsolattartói adatokat saját rendszereiben személyes adatként kezeli.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy adatait kapcsolattartási célból nem adhatták meg jogszerűen Adatkezelő részére, akkor az adatkezeléssel érintett kapcsolattartó tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti Adatkezelőtől az adatainak törlését.

 

8.3 Számlamásolatok megőrzése 

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelőnek a számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja)

A kezelt személyes adatok típusa:

számla másolata, illetve az azon szereplő számlázási név és cím

Az adatkezelés időtartama:

a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

8.4 COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre:

A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

 

Perzisztens cookie-k esetén maximum 5 napig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

8.5 GOOGLE ADS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

8.6 A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

  

8.7 Panaszkezelés 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezetéknév, keresztnév

azonosítás, kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bek.

E-mail cím

kapcsolattartás

Telefonszám

kapcsolattartás

Számlázási név és cím

azonosítás, a megrendelt termékkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése

 

Az érintettek köre:

A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni

 • postai úton a 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26. címen,
 • e-mail útján a info@beltrend.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 70 452 0356 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatásaszerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

8.8 ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

9. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli. 

Könyvelés - Számviteli szolgáltatás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

Számviteli kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

JL SZÁMVITELI KFT.

székhely: 1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

számlázási név, cím

Az érintettek köre

A társaság vevői

Az adatkezelés célja:

Számviteli kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat

Az adatfeldolgozás jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja és a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek

 

Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

Termékek kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Csomagküldő cég neve:              Fürgefutár.hu Szolgáltató Kft.

csomagküldő székhelye:             1122 Budapest, Városmajor u. 35. 2. em.

telefonszáma:                             +36 1 900 9669

elektronikus levelezési címe:       ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

weboldala:                                 https://furgefutar.hu/

adatkezelési tájékoztatója:          https://furgefutar.hu/aszf/

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, áru megnevezése.

Az érintettek köre:

A Társaságtól házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Tárhely-szolgáltató 1

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • áCom Kft.
 • Székhely: 2440 Százhalombatta, Kodály u. 16.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre:

A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

a 6. cikk (1) bekezdés c) és b) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

10. Az adatkezelés – a kezelt adatok törlése

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

 a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja. 

 b) az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); 

Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad. 

 c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

A törlés megtagadható

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

  A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte 
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. 
Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

11.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

11.2 A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

11.3 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.4 A törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

11.5 Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

11.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de sz Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

11.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Érintett által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

11.8 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy a az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.9 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

11.10 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11.11 Az elhunyt érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése 

Az érintett kapcsolattartó halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 

12. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Ön a fent meghatározott jogaikat írásban 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26. címre küldött levélben, vagy elektronikus úton az info@beltrend.hu  e-mail címen keresztül gyakorolhatják.

Az Ön részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.  

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

13. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

14. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

15. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

16. FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN 

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 

17. Bírósághoz fordulás joga:  

Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

18. Adatvédelmi hatósági eljárás:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha véleménye szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be. 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:           1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:   1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:             06 1/ 391-1400

Fax:                    06 1/391-1410

E-mail:               ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:              http://www.naih.hu